ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea alocării unor sume în vederea susținerii activității sportive

în municipiul Vatra Dornei

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 30.03.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile O.G. nr.45/2003 a finanțelor publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “p” și “n”, precum și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 18,5 milioane lei Clubului Sportiv Școlar Vatra Dornei pentru participarea sportivilor la Campionatul Național de schi fond.

Art. 2 (1) Se aprobă alocarea sumei de 150 milioane lei Asociației Sportive “Dorna” Vatra Dornei în vederea înscrierii și participării echipei de fotbal în returul campionatului de divizie D.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) va fi alocată în decursul întregului an bugetar 2004, în funcție de necesitățile structurii sportive, pe bază de documente justificative și în limita disponibilului bugetar.

Art. 3 Se aprobă alocarea sumei de 20 milioane lei Clubului Sportiv de Arte Marțiale “Museido” pentru stagiul de pregătire al sportivilor membrii în lotul național în vederea participării la Campionatul european de la Budapesta.

Art. 4 Primarul municipiului prin Direcția economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Consilier local

MIHAI PINTILESCU

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

VATRA DORNEI

30.03.2004

NR.35