ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind însușirea documentului

“Strategia locală pentru dezvoltare durabilă a municipiului Vatra Dornei”

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 30.03.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile HCL nr.13/28.02.2003 privind aprobarea cofinanțării Proiectului “Agenda locală 21”;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “c” și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se însușește documentul “Strategia locală pentru dezvoltare durabilă a municipiului Vatra Dornei”, realizat în cadrul Proiectului “Agenda locală 21”, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Serviciul Dezvoltare Strategică și Integrare Europeană, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Președinte de ședință,

Consilier local

MIHAI PINTILESCU

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

VATRA DORNEI

30.03.2004

NR.36