ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumei de 60 milioane lei pentru acordarea

de ajutoare în alimente cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paști

unor persoane singure și familii cu venituri reduse

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 30.03.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OG nr.45/2003 a finanțelor publice locale;

În temeiul dispozițiilor art.38 alin.(2) lit.”d” și “s”, precum și art 46 alin.(1) din Legea nr.215/2001-a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă suma de 60 milioane lei necesară acordării de pachete cu produse alimentare persoanelor singure și familiilor cu venituri reduse, prevăzute în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se vor acorda 300 de pachete, fiecare în valoare de 200.000 lei, conținând produse alimentare de strictă necesitate.

Art. 3 Această sumă va fi alocată de la bugetul local, capitolul Asistență socială, alocații, pensii, ajutoare și indemnizații, subcapitolul-cheltuieli materiale și servicii, alte acțiuni privind asistența socială.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Compartimentul asistență socială și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Consilier local

MIHAI PINTILESCU

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

30.03.2004

NR.37