ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea transmiterii în administrare către Ministerul Educației și Cercetării reprezentat prin Inspectoratul Școlar Județean Suceava, a imobilului Școlii generale nr.4, în vederea reabilitării

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 30.04.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “g” și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă transmiterea imobilului Școlii cu clasele I-VIII nr.4 Vatra Dornei, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în administrarea Ministerului Educației și Cercetării reprezentat prin Inspectoratul Școlar Județean Suceava, în vederea reabilitării clădirii acestei unități școlare, pe durata realizării lucrărilor de execuție până la recepția finală.

Art. 2 Realizarea lucrărilor se va face prin programul de Reabilitare a Infrastructurii școlare, program al Guvernului României, finanțat de către Banca Europeană de Investiții, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și în completare de la bugetul Ministerului educației și Cercetării.

Art. 3 Predarea-preluarea amplasamentului ce cuprinde terenul și clădirea unității de învățământ se va face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate.

Art. 4 Pe toată durata predării clădirii, Primăria municipiului Vatra Dornei va asigura funcționarea școlii.

Art. 5 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru și Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Consilier local

GHEORGHE BARTOȘ

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

30.04.2004

NR.39