ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind acoperirea deficitului bugetar aferent anului 2003.

 

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 14.01.2004

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale și a art.4.9.1.2 lit.c din normele metodologice privind închiderea exercițiului bugetar a anului 2003 aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.1746/08.12.2003;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit.”d”, precum și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului bugetar aferent anului 2003 în sumă de 1.797.623.132 lei din fondul de rulment al anului 2003 aprobat prin HCL nr.3/2003.

Art. 2 Primarul municipiului prin Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Consilier local

IOAN MORARU

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

VATRA DORNEI

14.01.2004

NR.4