ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării, fără licitație publică, a suprafeței de 290 mp și închirierea, fără licitație publică, a suprafeței de 3722 mp, teren aferent

spațiului comercial “ Casa Vânătorului” situat în Str. Runcului,

către S.C.ONIONA COM PROD S.A.

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 30.04.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “h”, art. 46 alin. (1) și art.125 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă vânzarea, fără licitație publică, către S.C. ONIONA COM PROD S.R.L., a suprafeței de 290 mp. teren, situat în Str. Runcului, ocupat de clădirea “Casa Vânătorului” aflată în proprietatea societății cumpărătoare.

Art. 2 Prețul de vânzare al terenului de la art.1 se stabilește la 15 dolari/mp, cu achitarea unui avans de 20% în momentul încheierii contractului, restul sumei plătindu-se în două tranșe egale, în timp de 6 luni de la data încheierii contractului.

Art. 3 Se aprobă închirierea, fără licitație publică, către S.C.ONIONA COMPROD S.A., a suprafeței de 3722 mp, situat în Str. Runcului teren aferent spațiului comercial “Casa Vânătorului”.

Art. 4 Nivelul chiriei va fi cel prevăzut de HCL nr.96/2003, Anexa nr.8, Secțiunea IV, punctul 4 “teren de agrement” pentru sezonul de vară și cel prevăzut de HCL nr.96/2003, Anexa nr.8, Secțiunea II, punctul 4 “teren curți” pentru restul anului.

Chiria va fi actualizată anual conform hotărârii consiliului local de stabilire a chiriilor.

Art. 5 Durata închirierii se stabilește la 3 ani, cu posibilitate de prelungire.

Art. 6 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru și Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Consilier local

GHEORGHE BARTOȘ

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

VATRA DORNEI

30.04.2004

NR.40