ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării perioadei de plată a redevenței

prevăzută în contractul de concesiune a terenului din Str. Schitului

încheiat cu S.C. FORGIL S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 30.04.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor și a HG nr.216/1999;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “h” și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea perioadei de plată a redevenței prevăzută în contractul de concesiune a terenului din Str.Schitului, încheiat cu S.C. Forgil S.R.L, pentru restul de plată prin dublarea perioadei de plată a redevenței, cu plata unei dobânzi la nivelul celei bancare pentru sumele eșalonate.

Art. 2 Modificările prevăzute la art.1, vor fi cuprinse într-un act adițional la contractul de concesiune, semnat de ambele părți.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Venituri, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Consilier local

GHEORGHE BARTOȘ

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

30.04.2004

NR.41