ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea trecerii în domeniul privat al localității a locuinței sociale

din str.22 Decembrie nr.15, deținută cu contract de închiriere de către

Ivonceac Aglaia

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 30.04.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.10 alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “h” și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Vatra Dornei, a locuinței sociale din str.22 Decembrie nr.15, deținută cu contract de închiriere de către Ivonceac Aglaia. Datele de la poziția 78, secțiunea I, din Inventarul domeniului public atestat prin Anexa nr.6 la HG nr.1357/2001 se modifică în mod corespunzător.

Art. 2 Vânzarea locuinței în temeiul Legii nr.112/1995, se va putea face după achitarea diferenței de chirie, conform art.2 din HCL nr.73/31.08.1999.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcția economică și Compartimentul Locativ, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Consilier local

GHEORGHE BARTOȘ

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

VATRA DORNEI

30.04.2004

NR.42