ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr.108/2002, în sensul scoaterii de pe lista de vânzare conform Legii nr.550/2002, a spațiului comercial din Str. Oborului nr.6.

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 30.04.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.5 al Legii nr.550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit.”h”, precum și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea HCL nr.108/29.11.2002 privind nominalizarea spațiilor comerciale ce vor fi scoase la vînzare conform Legii nr.550/2002, aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Vatra Dornei, după cum urmează:

Spațiul de la poziția 42 din Anexa nr.1 a HCL nr.108/29.11.2002, deținut cu contract de închiriere de SC Ministar SRL cu profil de comerț, situat în str. Oborului nr.6 se exclude din lista spațiilor care fac obiectul vânzării conform Legii nr.550/2002.

Art. 2 Se aprobă prelungirea contractului de închiriere încheiat cu SC Ministar SRL, pentru o perioadă egală cu perioada de recuperare a valorii investiției.

Art. 3 Nivelul chiriei va fi cel stabilit anual prin hotărârea consiliului local. Chiria va fi compensată cu valoarea investițiilor de consolidare și reabilitare a clădirii făcute pe cheltuiala SC Ministar SRL.

Art. 4 Stabilirea valorii investițiilor efectuate se va face de către specialiști din cadrul Primăriei și va fi aprobată prin hotărâre a consiliului local.

Art. 5 Primarul municipiului, prin Serviciul Venituri și Serviciul Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Consilier local

GHEORGHE BARTOȘ

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

VATRA DORNEI

30.04.2004

NR.43