ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea desfășurării Simpozionului cu tema” Starețul Daniil

de la Rarău – un scriitor îndumnezeit “ care va face parte din

programul dedicat Zilelor Municipiului

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 30.04.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit.“p”, precum și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă organizarea manifestărilor culturale “Zilele Muncipiului” – ediția 2004 în perioada 17-20 iulie 2004.

Art. 2 Se include în programul manifestărilor culturale “Zilele Muncipiului”, Simpozionul cu tema ”Starețul Daniil de la Rarău – un scriitor îndumnezeit “ cu perioada de desfășurare 17-18 iulie 2004.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Casa de cultură, Biblioteca G.T. Kirileanu și Compartimentul administrativ, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Consilier local

GHEORGHE BARTOȘ

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

VATRA DORNEI

30.04.2004

NR.44