ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind ratificarea și validarea unor documente și proceduri întocmite și, respectiv, aplicate în contractarea creditului necesar finanțării primei etape a Programului “Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava”

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 30.04.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile HG nr.484/2002, art.31 alin.(3) și a art.58 din OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004, art.6 alin.(4) din Legea datoriei publice nr.81/1999 și ale Ordinului ministrului finanțelor nr.1631/1999 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii datoriei publice nr.81/1999, modificat și completat prin Ordinul nr.1987/2001;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “c” și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă și se ratifică încheierea în numele municipiului Vatra Dornei, județul Suceava a contractului de facilitate de credit încheiat în data de 26.03.2004 între Deutsche Bank AG London (Contractul de credit), Consiliul județean Suceava și cele 59 de unități administrativ teritoriale sucevene pentru finanțarea realizării obiectivelor de investiții cuprinse în prima etapă a Programului “Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava”. Sumele aferente rambursării datoriei publice locale externe, corespunzătoare sumei împrumutate de către municipiul Vatra dornei, județul Suceava potrivit contractului de credit (capital, dobânzi, comisioane și alte costuri), se vor asigura din bugetul local.

Art. 2 Se validează procedura de selecție a băncii finanțatoare realizată de către Consiliul Județean Suceava pentru contractarea creditului necesar finanțării primei etape a Programului “Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava”, recunoscându-se că partea din acest credit menționată în art.1 este contractată în numele municipiului Vatra Dornei, județul Suceava.

Art.3 Se ratifică semnarea contractului de credit de către președintele Consiliului Județean Suceava în numele municipiului Vatra Dornei, județul suceava și se împuternicește președintele Consiliului Județean Suceava să semneze orice alte documente, notificări etc. în legătură cu contractul de credit, inclusiv cu privire la obținerea aprobării Comisiei de autorizare a contractării sau garantării de împrumuturi externe de către autoritățile administrației publice locale potrivit legislației în vigoare.

Art.4 Județul Suceava, prin autoritățile administrației publice de la nivel județean, este, de asemenea, împuternicit să realizeze procedurile de selecție pentru contractarea achizițiilor de bunuri, lucrări și servicii necesare implementării programului, precum și să administreze creditul menționat la art.1 în ceea ce privește relația cu banca și modalitățile de realizarea a tragerilor și rambursărilor.

Art. 5 Se desemnează doamna Ianovici Violeta având funcția de director economic la Primăria municipiului Vatra Dornei să țină Registrul datoriei publice locale și Registrul garanțiilor locale.

Președinte de ședință,

Consilier local

GHEORGHE BARTOȘ

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

30.04.2004

NR.45