ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea condițiilor de racordare a agenților economici și consumatorilor persoane fizice, la rețeaua de distribuție a Centralei termice pe deșeuri din lemn

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 30.04.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “k” și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modul de racordare la rețeaua de distribuție a agentului termic a Centralei termice pe deșeuri din lemn, după cum urmează:

Art. 2 Sumele avansate de la buget pentru racordarea beneficiarilor prevăzuți la pct.a), vor fi recuperate din încasările provenite din vânzarea agentului termic.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcția economică și Serviciul Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Consilier local

GHEORGHE BARTOȘ

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

VATRA DORNEI

30.04.2004

NR.46