ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea racordării Centralelor termice “Centrul 1”și “Centrul 2”, la rețeaua de transport a agentului termic a Centralei Termice pe deșeuri din lemn, precum și aprobarea extinderii rețelei de distribuție pentru clădirile Primăriei, Casei de Cultură, Liceului Teoretic și Policlinicii

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 30.04.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “k” și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă racordarea Centralelor termice “Centrul 1”și “Centrul 2”, la rețeaua primară de transport a agentului termic a Centralei Termice pe deșeuri din lemn.

Art. 2 Se aprobă extinderea rețelei de distribuție a agentului termic a Centralei Termice pe deșeuri din lemn pentru clădirile Primăriei, Casei de Cultură, Liceului Teoretic și Policlinicii.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcția economică și Serviciul Urbanism, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Consilier local

GHEORGHE BARTOȘ

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

VATRA DORNEI

30.04.2004

NR.47