ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumelor necesare desfășurării manifestărilor

ocazionate de “Ziua adolescentului” și “Ziua Europei”

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 30.04.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile O.G. nr.45/2003 privind finanțele publice locale și ale Legii nr.197/1997 privind instituirea Zilei adolescentului;

În temeiul dispozițiilor art.38 alin.(2) lit.”d”și “p”, și art 46 alin.(1) din Legea nr.215/2001-a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă organizarea manifestărilor ocazionate de “Ziua adolescentului” și “Ziua Europei”, în data de 9 mai 2004.

Art.2 Se aprobă programul de desfășurare a activităților, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art.3 Se alocă suma de 38 milioane lei necesară organizării și desfășurării manifestărilor prevăzute la art.1 și 2.

Art.4 Primarul municipiului, prin Serviciul Administrație Publică Locală, Casa de cultură și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Consilier local

GHEORGHE BARTOȘ

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

VATRA DORNEI

30.04.2004

NR.48