ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor ajutoare umanitare, persoanelor afectate de

inundațiile provocate prin topirea zăpezilor, în zona Argestru

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 30.04.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile O.G. nr.45/2003 privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art.38 alin.(2) lit.”k” și art 46 alin.(1) din Legea nr.215/2001-a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă alocarea sumei de 40.503.000 lei pentru acordarea unor ajutoare umanitare persoanelor afectate de inundațiile provocate prin topirea zăpezilor, în zona Argestru.

Art.2 Familiile beneficiare ale ajutoarelor sunt prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Primarul municipiului, prin Direcția Economică și Compartimentul apărare civilă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Consilier local

GHEORGHE BARTOȘ

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

30.04.2004

NR.49