ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modului de utilizare a fondului de rulment

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 14.01.2004

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.54 din OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit.”d”, precum și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă utilizarea temporară a fondului de rulment pentru acoperirea golurilor de casă provenite din decalaje între veniturile și cheltuielile anului curent, pentru acoperirea definitivă a eventualului deficit bugetar rezultat la finele exercițiului bugetar, pentru finanțarea unor investiții din competența autorităților administrației publice locale sau pentru dezvoltarea serviciilor publice locale în interesul colectivității.

Art. 2 Fondul de rulment este de 324.249.191,88 lei.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcția economică, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Consilier local

IOAN MORARU

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

VATRA DORNEI

14.01.2004

NR.5