ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 50 de milioane de lei pentru inaugurarea

Centralei Termice pe deșeuri din lemn, în data de 4 mai 2004

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 30.04.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile O.G. nr.45/2003 privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art.38 alin.(2) lit.”d” și art 46 alin.(1) din Legea nr.215/2001-a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă alocarea sumei de 50 milioane lei necesară organizării și desfășurării inaugurării oficiale a obiectivului “Centrală termică pe deșeuri din lemn”, în data de 04.05.2004.

Art.2 Suma prevăzută la art.1 va fi constituită din donații și sponsorizări.

Art.3 Primarul municipiului, prin Direcția economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Consilier local

GHEORGHE BARTOȘ

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

30.04.2004

NR.50