ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unui ajutor umanitar, familiilor Moldovan Cornelia și Botez Cristian din str. Roșu nr.108, a căror locuință a fost distrusă într-un incendiu

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 30.04.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.45/2003 privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art.38 alin.(2) lit.”d” și art 46 alin.(1) din Legea nr.215/2001-a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă alocarea sumei de 50 milioane lei pentru acordarea unor ajutoare umanitare familiilor Moldovan Cornelia și Botez Cristian din str. Roșu nr.108, a căror locuință a fost distrusă într-un incendiu.

Art.2 Primarul municipiului, prin Direcția Economică și Compartimentul apărare civilă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Consilier local

GHEORGHE BARTOȘ

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

VATRA DORNEI

30.04.2004

NR.54