ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listei de priorități în repartizarea locuințelor sociale pentru tineri realizate prin programul ANL

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 14.01.2004

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

Ținând seama de criteriile aprobate prin HCL nr.25/2003 și completate prin HCL nr.111/2003;

În conformitate cu prevederile Legii locuinței nr.114/1996, a HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.114/1996 și ale Legii nr.152/1998 privind înființarea ANL;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit.”f”, precum și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă lista cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească o locuință realizată prin programul ANL, în ordinea de prioritate stabilită în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărîre.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Compartimentul locativ va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Consilier local

IOAN MORARU

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

14.01.2004

NR.6