ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind constituirea comisiilor de specialitate pe principalele

domenii de activitate

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 28.06.2004,

în ședința extraordinară a Consiliului local

În baza dispozițiilor art.56 și art.46 din Legea administrației publice locale nr.215/2001 cât și ale art.19 și 22 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local al municipiului Vatra Dornei aprobat prin H.C.L. nr.36/2002, modificată și completată prin H.C.L. nr.36/2003;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Organizează un număr de 3 comisii de specialitate după cum urmează:

  1. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, integrare europeană, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al municipiului Vatra Dornei, servicii, comerț și agricultură-silvicultură;
  2. Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, protecția monumentelor istorice și de arhitectură;
  3. Comisia pentru administrație publică locală, învățământ, sănătate și familie, cultură și culte, apărarea ordinii publice, juridică și de disciplină, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, muncă și protecție socială, protecție copii, activități sportive, de agrement și turism.

Art. 2 Stabilește un număr de 13 consilieri pentru comisia I, având următoarea componență:

1. AGAPI IOAN

2. BOANCHEȘ ILIE

3. BOCA ROMAN

4. CHIRUȚĂ VASILE

5. CIOBANU ANETA

6. CRISTEA DRAGOȘ

7. DULGHERU PETREA

8. ICHIM GHEORGHE

9. IOJA LUCIAN

10. MORARU IOAN

11. NICOARĂ IOANA

12. PARDĂU DUMITRU

13. VOIVOD ANCUȚA

Art. 3 Stabilește un număr de 11 consilieri pentru comisia II, având următoarea componență:

  1. AGAPI IOAN
  2. ALEXIEVICI PETRICĂ

3. BOCA ROMAN

4. CHIRUȚĂ VASILE

5. CIOBANU ANETA

6. CRĂCIUNESCU ILIE

7. DULGHERU PETREA

8. ICHIM GHEORGHE

9. IOJA LUCIAN

10. PINTILESCU MIHAI

11. POSTELNICU PETRICĂ TINEL

Art. 4 Stabilește un număr de 9 consilieri pentru comisia III, având următoarea componență:

  1. ALEXIEVICI PETRICĂ

2. BOANCHEȘ ILIE

3. CRĂCIUNESCU ILIE

4. MORARU IOAN

5. NICOARĂ IOANA

6. PARDĂU DUMITRU

7. PINTILESCU MIHAI

8. POSTELNICU PETRICĂ TINEL

9. VOIVOD ANCUȚA

Președinte de ședință

MIHAI PINTILESCU

 

 

Contrasemnează

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN