ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de desfășurarea Zilelor municipiului și ale Festivalului de folclor “La izvor de joc și cântec”

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi 30.07.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile O.G. nr.45/2003 a finanțelor publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “d” și “p”, precum și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 35 milioane lei pentru organizarea manifestărilor culturale “Zilele Municipiului” – ediția 2004 în perioada 17-20 iulie 2004.

Art. 2 Se aprobă suma de 50 milioane lei pentru organizarea Festivalului național de folclor “La izvor de joc și cântec” – ediția I – Vatra Dornei – în perioada 7-8 august 2004.

Art. 3 Primarul municipiului, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Președinte de ședință

MIHAI PINTILESCU

Contrasemnează

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

30.07.2004

NR. 62