ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sumelor necesare deplasării Ansamblului “Plaiurile Dornelor” la Festivalul “Întâlniri Bucovinene” ce va avea loc în Ungaria

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi 30.07.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile O.G. nr.45/2003 a finanțelor publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “d” și “p”, precum și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 56 milioane lei necesară deplasării Ansamblului “Plaiurile Dornelor” la Festivalul “Întâlniri Bucovinene” ce va avea loc în Ungaria, în perioada 5-9 august 2004.

Art. 2 Suma prevăzută la art.1, va fi utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de transport ale membrilor ansamblului.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcția economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

MIHAI PINTILESCU

 

Contrasemnează

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

30.07.2004

NR. 63