ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 60 milioane de lei ( exclusiv TVA) pentru instruirea fochiștilor care deservesc centralele termice de la unitățile bugetare, în vederea autorizării de către ISCIR

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 30.07.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile O.G.nr.45/2003 a finanțelor publice locale, precum și ale Decretului Consiliului de Stat nr. 587/1973 privind funcționarea în condiții de siguranța a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil, modificat și completat prin Decretul nr.417/1985, Prescripțiilor tehnice ISCIR PT C9-2003 și Ordinului Ministrului Economiei și Comerțului nr.42/2004;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “d” și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă alocarea sumei de 60 milioane lei plus TVA, pentru instruirea fochiștilor care deservesc centralele termice de la unitățile bugetare, în vederea autorizării de către ISCIR.

Art. 2 (1) Beneficiarii cursurilor finanțate de la bugetul local sunt obligați să semneze un angajament, anexă la contractul de muncă, prin care se obligă să lucreze la aceeași instituție timp de 3 ani de la terminarea cursului.

(2) În cazul nerespectării angajamentului, angajații sunt obligați să restituie instituției contravaloarea cheltuielilor efectuate pentru instruire, calculate în condițiile legii.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care angajatul nu mai deține funcția din motive neimputabile acestuia.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Direcția economică, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

MIHAI PINTILESCU

 

Contrasemnează

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

VATRA DORNEI

30.07.2004

NR. 64