ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind modificarea componenței Comisiei de negociere

pentru achiziționarea de imobile de pe piața liberă,

stabilită prin HCL nr. 67/28.07.2000

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 30.07.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.60/2001 privind achizițiile publice;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “f” și art. 46 alin. (5) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se modifică componența Comisiei de negociere pentru achiziționarea de imobile de pe piața liberă, astfel:

Primar – Constantin Huțanu - președintele comisiei

Viceprimar - Cojocaru Nicușor Marcel

Secretar - Petrică Borgovan

Consilier – Mihai Pintilescu

Consilier – Ancuța Voivod

Consilier – Lucian Ioja

Consilier – Dragoș Cristea

Art. 2 Comisia nominalizată va analiza ofertele de imobile existente pe piața liberă, care prezintă interes pentru realizarea unor obiective sau măsuri ale administrației locale, va negocia prețul și va propune Consiliului Local achiziționarea în funcție de priorități.

Art. 3 Cu data prezentei hotărâri HCL nr.67/28.07.2000 își încetează valabilitatea.

Art. 4 Primarul municipiului și Comisia mai sus nominalizată, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

MIHAI PINTILESCU

 

Contrasemnează

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

30.07.2004

NR. 65