ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Vatra Dornei în Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale și de prestări servicii, conform Legii nr.550/2002

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 30.07.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.6 din Legea nr.550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “f” și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se modifică componența Comisiei de vânzare a spațiilor comerciale și de prestări servicii, prin schimbarea reprezentanților consiliului local și se desemnează următorii membrii:

Art.2 Comisia se va constitui prin dispoziție a primarului după nominalizarea tuturor reprezentanților.

Art.3 Prevederile art.4 din HCL nr.108/29.11.2002 își încetează aplicabilitatea.

Art.4 Primarul municipiului, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

MIHAI PINTILESCU

 

Contrasemnează

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

VATRA DORNEI

30.07.2004

NR. 66