ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind închirierea unei suprafețe de teren situat în Str.Schitului, pentru construcții de magazii

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, întrunit astăză, 30.07.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.125 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “h” și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă închirierea, prin licitație publică, a suprafeței de 20,7 mp teren situat în strada Schitului (locul fostului Post de transformare), în vederea amplasării a două magazii.

Art. 2 Chiria de pornire a licitației va fi cea prevăzută de hotărârea privind taxele, impozitele și chiriile locale.

Art. 3 Durata închirierii terenului se stabilește la 2 ani, cu posibilitate de prelungire.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Serviciul Urbanism și Serviciul Cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

MIHAI PINTILESCU

 

Contrasemnează

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

VATRA DORNEI

30.07.2004

NR. 67