ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea condițiilor de execuție a lucrărilor de refacere a părților comune ale imobilelor, care sunt în proprietate particulară sau mixtă

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 30.07.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.114/1996 a locuinței și O.G. nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “c”și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă condițiile de execuție a lucrărilor de refacere a părților comune ale imobilelor (fațade, acoperiș), care sunt în proprietate particulară sau mixtă în următoarea metodologie:

  1. Proprietarii de apartamente din clădirile cu mai multe apartamente vor fi somați ca în comun cu toți coproprietarii să execute lucrări de întreținere și reparații la părțile comune ale clădirilor (fațade, acoperiș, pod, casa scărilor, subsol, etc), conform obligațiilor ce decurg din calitatea de proprietar;
  2. În cazul în care proprietarii de apartamente dintr-o clădire nu au posibilitatea momentană de a realiza lucrările, aceștia vor adresa o cerere comună Primăriei pentru a realiza lucrările ce se impun, urmând ca plata să fie făcută în rate.
  3. Prin votul majorității proprietarilor de apartamente dintr-o clădire se va desemna un reprezentant care va ține legătura în numele lor cu primăria și va participa la licitația de atribuire a lucrării.
  4. Primăria va încheia câte un contract cu fiecare proprietar în care se vor stipula obligațiile fiecărei părți.
  5. În cazul în care proprietarii refuză să execute lucrările de întreținere și reparații sau refuză să încheie contract cu primăria, iar acestea se impun cu necesitate, primăria este autorizată să execute lucrările, urmând a recupera cheltuielile de la proprietari.
  6. Plata lucrărilor se va face de către proprietarii de apartamente în rate, în tranșe lunare, astfel încât să nu depășească 30% din veniturile familiei respective.
  7. Recuperarea sumelor cheltuite se va face de către primărie cu aplicarea regimului creanțelor bugetare.

Art. 2 Primarul municipiului, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

MIHAI PINTILESCU

 

Contrasemnează

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

VATRA DORNEI

30.07.2004

NR. 69