ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea perioadei și a sumelor necesare organizării și desfășurării manifestării “Serbările Zăpezii – 2004”

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 14.01.2004

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit.”d” și “p”, precum și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă organizarea manifestărilor cultural sportive “Serbările Zăpezii” – ediția 2004 în perioada 13-15 februarie 2004.

Art. 2 Se aprobă suma de 750 milioane lei pentru organizarea manifestărilor cultural sportive “Serbările Zăpezii” – ediția 2004, conform bugetului estimativ de cheltuieli – anexă la prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul municipiului, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Consilier local

IOAN MORARU

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

VATRA DORNEI

14.01.2004

NR.7