ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea amenajării oborului de animale

Consiliul Local al municicpiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 30.07.2004 în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.60/2001 privind achizițiile publice;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “i” și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă înființarea Oborului de animale în locația din str.Oborului f.n. sau în alte locații, ce vor fi identificate până la prima ședință a consiliului local.

Art.2 În situația în care terenul unde urmează să fie amplasat oborul de animale este proprietate particulară, se împuternicește executivul primăriei și Comisia de negociere pentru achiziția de imobile, să facă demersurile necesare în vederea cumpărării terenului, iar aprobarea achiziționării se va face în prima ședință a consiliului local, în condițiile legii.

Art.3 Primarul municipiului prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

MIHAI PINTILESCU

 

Contrasemnează

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

30.07.2004

NR. 70