ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea evacuării locuinței din Str.22 Decembrie nr.7

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 30.07.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.27 din Legea nr.114/1996 – republicat㠖 a locuinței și art.32 din HG nr.1275/2000 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.114/1996;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “f” și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se constată că Pandelea Ionel cu domiciliul în str.22 Decembrie nr.7, nu îndeplinește condițiile prevăzute de art.27 din Legea nr.114/1996 – republicat㠖 a locuinței, de preluare în închiriere a locuinței disponibilizată în urma decesului mamei acestuia Aciubotăriței Maria, acesta nelocuind efectiv împreună cu mama sa, întrucât locuiește cu soția Pandelea Daniela în locuința proprietate particulară.

Art.2 Se aprobă evacuarea lui Pandelea Ionel și a bunurilor acestuia din locuința din Str.22 Decembrie nr.7.

Art. 3 Primarul municipiului prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

MIHAI PINTILESCU

 

Contrasemnează

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

VATRA DORNEI

30.07.2004

NR. 71