ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind modul de administrare a spațiului comercial din Str.Mihai Eminescu nr.41

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 30.07.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.126 din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “f” și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă darea în folosință gratuită a spațiului comercial din Str. Mihai Eminescu nr.41, în suprafață de 36 mp.către Asociația Pensionarilor “DORNA 2003”, în vederea desfășurării unor activități în sprijinul pensionarilor din municipiul Vatra Dornei.

Art. 2 Durata folosinței gratuite se stabilește la 1 an cu posibilitatea de prelungire.

Art. 3 Primarul municipiului, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

MIHAI PINTILESCU

 

Contrasemnează

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

30.07.2004

NR. 72