ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea înființării unei grădinițe cu program normal pentru zona Podu Verde

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 30.07.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legea nr.84/1995 – republicată - a învățământului;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “i” și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă înființarea unei grădinițe cu program normal pentru zona străzii Podu Verde.

Art.2 Grădinița cu program normal va fi organizată și va funcționa într-un imobil ce urmează a fi identificat în vederea achiziționării sau închirierii.

Art.3 Cheltuielile necesare pentru spațiu, utilități, dotări și rechizite vor fi asigurate din bugetul local.

Art.4 Funcționarea grădiniței va fi asigurată de cadre specializate în conformitate cu prevederile legale în materie.

Art.5 Primarul municipiului prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

MIHAI PINTILESCU

 

Contrasemnează

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

30.07.2004

NR. 73