ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea construirii unui WC cu 8 cabine în zona străzii Vasile Lițu

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 30.07.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “c” și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1 Se aprobă construirea unui WC cu 8 cabine în zona străzii Vasile Lițu, parte pentru uzul locatarilor din imobilele învecinate, parte cu destinație publică.

Art. 2 Primarul municipiului, prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

MIHAI PINTILESCU

 

Contrasemnează

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

30.07.2004

NR. 75