ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea demolării anexelor imobilului din Str.Mihai Eminescu nr.31

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi,30.07.2004,în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “f” și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă scoaterea din evidențele contabile a imobilului situat în Str.Mihai Eminescu nr.31, în vederea demolării.

Art. 2 Primarul municipiului, prin Direcția Economică și Compartimentul Locativ va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Președinte de ședință

MIHAI PINTILESCU

Contrasemnează

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

VATRA DORNEI

30.07.2004

NR. 76