ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea dezafectării clădirilor centralelor termice

Unirii I, Unirii II și Unirii III și refacerea lor cu alte destinații

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 30.07.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “f” și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă schimbarea destinației Centralelor termice Unirii I, II și III în spații pentru alte activități după cum urmează:

Art. 2 Se aprobă dezafectarea imobilelor prezentate la art.1 și amenajarea lor pentru destinațiile stabilite.

În cazul Centralei termice Unirii II – str. Izvorului se aprobă scoaterea la licitație a spațiului în vederea închirierii, cu destinația stabilită, cu un preț de pornire la licitație prevăzut de hotărârea consiliului local de stabilire a impozitelor, taxelor și chiriilor, pentru o durată a închirierii de 3 ani cu posibilitate de prelungire.

Art. 3 Primarul municipiului, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

MIHAI PINTILESCU

 

Contrasemnează

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

VATRA DORNEI

30.07.2004

NR. 78