ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea parteneriatului cu Ministerul Educației și Cercetării, prin Inspectoratul Școlar Județean Suceava pentru construirea unei școli cu 16 săli de clasă în Str.Mihai Eminescu

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 30.07.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “g” și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă parteneriatul cu Ministerul Educației și Cercetării, prin Inspectoratul Școlar Județean Suceava pentru construirea unei școli cu 16 săli de clasă în Str.Mihai Eminescu.

Art. 2 Se dă acordul pentru cofinanțarea proiectului cu cota parte ce revine municipiului Vatra Dornei proporțional cu valoarea părții de investiție suplimentară, față de investiția derulată prin programul de Reabilitare a Infrastructurii Școlare, program al Guvernului României, finanțat de către Banca Europeană de Investiții, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei și în completare de la bugetul Ministerului Educației și Cercetării.

Art. 3 Primarul, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

MIHAI PINTILESCU

 

Contrasemnează

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

VATRA DORNEI

30.07.2004

NR. 79