ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării, fără licitație publică, către SC Ayael Com Serv SRL a suprafeței de 118 mp teren aferent construcției proprietate privată, teren situat în strada Mihai Eminescu nr.28

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 14.01.2004

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.125 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit.”h”, precum și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă vânzarea, fără licitație publică, a suprafeței de 107 mp teren aferent cotei indivize corespunzătoare spațiului comercial proprietate privată, teren situat în strada Mihai Eminescu nr.28, către SC Ayael Com Serv SRL.

Art. 2 Se aprobă vânzarea, fără licitație publică, a suprafeței de 11 mp teren aferent construcției anexă spațiului comercial proprietate privată, teren situat în strada Mihai Eminescu nr.28, către SC Ayael Com Serv SRL.

Art. 3 Prețul de vânzare al terenurilor de la art.1 și 2 se stabilește la 25,6 dolari/mp, cu achitarea unui avans de 20% în momentul încheierii contractului, restul sumei plătindu-se în două tranșe egale, în timp de 6 luni de la data încheierii contractului.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru și Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,

Consilier local

IOAN MORARU

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

VATRA DORNEI

14.01.2004

NR.8