ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea înființării Clubului Sportiv Municipal “Dorna” Vatra Dornei, persoană juridică de drept public

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi , 30.07.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.69/28.04.2000, a Educației Fizice și Sportului precum și H.G. nr.884/2001 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr.69/2000;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “g” și “i”, precum și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă înființarea Clubului Sportiv municipal “Dorna” Vatra Dornei, persoană juridică de drept public cu obiectul de activitate: performanța sportivă, selecția, pregătirea și participarea la competiții interne și internaționale.

Art. 2 Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Clubului Sportiv municipal “Dorna” Vatra Dornei, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 3 Clubului Sportiv municipal “Dorna” Vatra Dornei, persoană juridică de drept public, are sediul în municipiul Vatra Dornei, str. Transilvaniei nr.1 – la Stadionul municipal.

Art. 4 Clubul va fi înscris ca structură sportivă în Registrul sportiv de la Autoritatea Națională pentru Sport.

Art. 5 Clubul se organizează ca structură sportivă pluridisciplinară cu mai multe secții de sport stabilite prin Regulamentul de organizare și funcționare.

Art. 6 Se atribuie în folosință gratuită pe perioada existenței clubului, în vederea constituirii bazei materiale necesare activității sportive, Baza sportivă situată în str. Transilvaniei nr.1. Predarea primirea se va face pe bază de protocol.

Art. 7 Cheltuielile pentru înființare, înregistrare, afilierea la federații și organizarea clubului se suportă din bugetul local de la subcapitolul de cheltuieli “activitate sportivă”. Se aprobă alocarea sumei de 200 milioane lei în vederea organizării și susținerii activității sportive a clubului.

Art. 8 Bugetul de venituri și cheltuieli al clubului se aprobă anual de către Consiliul Local.

Art. 9 Organigrama, statul de funcții și fișele postului se aprobă de către Consiliul Local, odată cu organigrama primăriei.

Art. 10 Primarul, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

MIHAI PINTILESCU

 

Contrasemnează

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

30.07.2004

NR. 81