ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea înscrierii municipiului Vatra Dornei în concursul județean

“Cea mai bine gospodărită localitate din județul Suceava”

Consiliul Local al Municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi,30.07.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile O.G. nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “f”și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă înscrierea municipiului Vatra Dornei la Concursul “Cea mai bine gospodărită localitate din județul Suceava”.

Art. 2 Primarul, prin Serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

MIHAI PINTILESCU

 

Contrasemnează

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

30.07.2004

NR. 82