ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea asocierii Consiliului Local al municpiului Vatra Dornei cu Consiliul Județean Suceava și unele consilii locale din județul Suceava, în vederea înființării SC “ Bucovina Ecotermgaz” SA Suceava

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 19.08.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu dispozițiile art.31 alin(2) și (3) din OUG nr.45/2003- privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004;

În temeiul art.15, al art. 38 alin. (2) lit. “x” și “y” și al art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă asocierea Consiliului Local al municipiului Vatra Dornei cu Consiliul Județean Suceava și unele consilii locale din județul Suceava, în vederea înființării Societății Comerciale ”Bucovina Ecotermgaz” S.A. Suceava, al cărui obiectiv de activitate principal va fi “ Distribuția și comercializarea combustibililor gazoși prin conducte- cod CAEN 4022”.

Art.2 Se aprobă subscrierea și depunerea de către Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, a sumei de 200 milioane lei, reprezentând aport în numerar, la constituirea capitalului social al societății comerciale prevăzute la art.1.

Art. 3 Primarul, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

DRAGOȘ CRISTEA

 

 

Contrasemnează

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

19.08.2004

NR. 84