ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind crearea unui post de inspector pentru activitatea sportivă și suplimentarea numărului de posturi la compartimentul

“Asistență socială a persoanelor cu handicap”

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 19.08.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu Legii nr.69/28.04.2000, a Educației Fizice și Sportului și OUG nr.102/1999 privind protecția specială și încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “e” și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 (1) Activitatea “Casă de cultur㔠se va redefini activitate “Învățământ, sport, cultură”.

(2) Se aprobă crearea unui post de inspector cu activitatea sportivă, cu cerințe de studii superioare, care va funcționa în cadrul activității “Învățământ, sport, cultură”.

Art. 2 Se aprobă suplimentarea numărului de posturi de însoțitori ai persoanelor cu handicap din cadrul activității “Asistență socială a persoanelor cu handicap”, de la 10 la 35 de posturi.

Art. 3 Organigrama și Statele de funcții aprobate prin HCL nr.112/2003 se modifică în mod corespunzător.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Serviciul DSIE, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

DRAGOȘ CRISTEA

 

 

Contrasemnează

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

VATRA DORNEI

19.08.2004

NR. 85