ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind crearea serviciului independent de alimentare cu apă și canalizare,

prin reorganizarea serviciilor existente

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 19.08.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.2 alin. (2) din Legea nr.326/2001 a serviciilor publice de gospodărie comunală;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “e” și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă crearea “Serviciului independent de alimentare cu apă și canalizare”, prin comasarea serviciilor existente: “Stație de apă”, “Rețele distribuție apă și canalizare” și “Stație epurare” din cadrul Direcției de Administrare a Domeniului Public.

Art. 2 Organigrama și Statele de funcții aprobate prin HCL nr.112/2003 se modifică în mod corespunzător.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul DSIE și DADP, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

DRAGOȘ CRISTEA

 

 

Contrasemnează

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

VATRA DORNEI

19.08.2004

NR. 86