ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării, fără licitație publică, a suprafeței de 82 mp. teren aferent clădirii locuință din Str. Vasile Lițu nr.9, către Cîmpeanu Elvira

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 19.08.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.125 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “h” și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă vânzarea, fără licitație publică, către Cîmpeanu Elvira, a suprafeței de 82 mp. teren aferent clădirii locuință proprietate particulară, situat în str. Vasile Lițu nr.9, Vatra Dornei, identic cu parcela topo nr.509/1 din CF 9341.

Art. 2 Prețul de vânzare al terenului de la art.1 se stabilește la 18,8 dolari/mp, cu achitarea unui avans de 20% în momentul încheierii contractului, restul sumei plătindu-se în două tranșe egale, în timp de 6 luni de la data încheierii contractului.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul Cadastru și Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

DRAGOȘ CRISTEA

 

Contrasemnează

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

VATRA DORNEI

19.08.2004

NR. 88