ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea achiziționării de la Federația Comunităților Evreiești din România a imobilului teren și clădire situat în str. Băii nr.3

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei, întrunit astăzi, 19.08.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.60 privind achizițiile publice;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “h” și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă achiziționarea de la Federația Comunităților Evreiești din România a imobilului teren și clădire, în suprafață de 718 mp., situat în str. Băii nr.3, Vatra Dornei, identic cu parcela topo nr.287 din CF 2435.

Art. 2 Se aprobă alocarea sumei de 15.000 USD în vederea achiziționării imobilului descris la art.1.

Art. 3 Se împuternicește Comisia de negociere pentru negocierea prețului de achiziție și modalitățile de plată.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Direcția economică, Serviciul Cadastru și Compartimentul Juridic, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

DRAGOȘ CRISTEA

 

 

Contrasemnează

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

19.08.2004

NR. 89