ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea concesionării, fără licitație publică, către Andronic Gheorghe a suprafeței de 50 mp teren, teren situat în strada Mălinilor

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit în ședință ordinară în data de 14.01.2004

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.12, lit.”b” din Legea nr.50/1991 republicată, privind autorizarea construcțiilor și prevederile Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit.”h”, precum și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă concesionarea, fără licitație publică, a suprafeței de 50 mp teren situat în strada Mălinilor, către Andronic Gheorghe, în vederea extinderii.

Art. 2 Durata concesiunii se stabilește la 49 de ani, cu posibilitate de prelungire conform legii.

Art. 3 Nivelul redevenței se stabilește la 15,75 dolari/mp, plătibilă în 6 luni.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Direcția Economică și Serviciul Cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Președinte de ședință,

Consilier local

IOAN MORARU

Contrasemnează,

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

VATRA DORNEI

14.01.2004

NR.9