ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

 

HOTĂRÂRE

privind desemnarea unui reprezentant al municipiului Vatra Dornei în

Adunarea Generală a Acționarilor a SC “ Bucovina Ecotermgaz” SA Suceava

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei întrunit astăzi, 06.09.2004, în ședință extraordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu dispozițiile art.31 alin.(2) din OUG nr.45/2003- privind finanțele publice locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.108/2004 și HCL nr.84/19.08.2004;

În temeiul art. 38 alin. (2) lit. “j” și al art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se desemnează reprezentantul Municipiului Vatra Dornei în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Comerciale ”Bucovina Ecotermgaz” S.A. Suceava, în persoana doamnei Albei Rodica – șef serviciu Dezvoltare Strategică și Integrare Europeană.

Art. 2 Persoana nominalizată la art.1, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

DRAGOȘ CRISTEA

 

 

Contrasemnează

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

VATRA DORNEI

06.09.2004

NR. 90