ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului

Vatra Dornei pe anul 2004

Consiliul Local al municipiului Vatra Dornei întrunit astăzi, 06.09.2004, în ședință extraordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile OUG nr.45/2003 privind finanțele publice locale și ale Ordinului Ministrului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului nr.1392/30.07.2004;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “d” și art. 46 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea Bugetului Local de venituri și cheltuieli pe anul 2004, conform Anexei nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se modifică lista de investiții conform Anexei nr.2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Modificările intervenite sunt în structura clasificației bugetare, suma totală a veniturilor, respectiv cea a cheltuielilor, stabilite prin bugetul local pe anul 2004, se menține de 137 miliarde lei.

Art.4 Primarul municipiului prin Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

DRAGOȘ CRISTEA

 

 

Contrasemnează

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

06.09.2004

NR. 91