ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții a Primăriei municipiului Vatra Dornei

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit astăzi, 30.09.2004, în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată și ale Legii nr.53/2003 privind Codul muncii;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “e” și art. 46 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Organigrama Primăriei municipiului Vatra Dornei, conform anexei nr.1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă Statul de funcții al Primăriei municipiului Vatra Dornei conform anexei nr.2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Primarul municipiului, prin Serviciul DSIE va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

DRAGOȘ CRISTEA

 

 

Contrasemnează

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

VATRA DORNEI

30.09.2004

NR.92