ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului intern de organizare și funcționare al Primăriei municipiului Vatra Dornei

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit asăzi, 30.09.2004,

în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 – Codul muncii, ale Legii nr.188/1999 privind Statutul funcționarului public, republicată și ale Legii nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “e” și art. 46 din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Regulamentul intern de organizare și funcționare al Primăriei municipiului Vatra Dornei, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul municipiului, prin Serviciul DSIE va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

DRAGOȘ CRISTEA

 

 

Contrasemnează

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

VATRA DORNEI

30.09.2004

NR.93