ROMÂNIA

JUDEȚUL SUCEAVA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

VATRA DORNEI

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Regulamentului Intern al secției de fotbal din cadrul Clubului Sportiv Municipal “Dorna” Vatra Dornei, precum și a bugetului clubului

Consiliul local al municipiului Vatra Dornei, județul Suceava, întrunit astăzi, 30.09.2004,

în ședință ordinară

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul municipiului, raportul compartimentului de specialitate, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr.69/2001, a educației fizice și sportului;

În temeiul dispozițiilor art. 38 alin. (2) lit. “p” și art. 46 alin (1) din Legea nr. 215/2001 – a administrației publice locale;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Regulamentul Intern de organizare și funcționare al Secției de fotbal din cadrul Clubului Sportiv Municipal “Dorna” Vatra Dornei, conform anexei nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă bugetul Clubului Sportiv Municipal “Dorna” Vatra Dornei, conform anexei nr.2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se desemnează Consiliul de administrație al Clubului Sportiv Municipal “Dorna” Vatra Dornei în componența prevăzută în anexa nr.3, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Primarul municipiului, prin Direcția economică și Compartimentul sportiv va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință

DRAGOȘ CRISTEA

 

 

Contrasemnează

Secretarul municipiului

PETRICĂ BORGOVAN

 

 

 

 

 

VATRA DORNEI

30.09.2004

NR.94